توزیع سود سهام

“شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار”، در صورت تمایل، می توانند فرآیندهای امور سهامداران خود (از قبیل عملیات حقوقی سهامداران، برگزاری مجامع شرکت ها، توزیع “گواهینامه های نقل و انتقال سهام”، پذیره نویسی افزایش سرمایه، توزیع سود و غیره) را به شرکت “سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه” بسپارند.