صدور وضعيت دارايي سهامداران

صدور وضعيت دارايي سهامداران حقيقي

مدارک لازم
  1. مدارک شناسايي معتبر(شامل شناسنامه وکارت ملي عکس دار، گذرنامه. در صورت فقدان تمامي اين مدارک، نامه از مرجع قضايي که مشخصات کامل فرد در آن قيد شده باشد.
  2. کپي مدارک شناسايي فوق

تذکر:جهت صدور وضعيت دارايي، حضور شخص سهامدار جهت احراز هويت الزامي است. در غير اين صورت وكيل قانوني سهامدار به همراه وكالتنامه رسمي و مدارك شناسايي معتبر و يا ولي سهامدار (در صورتی که سهامدار زیر سن قانونی باشد) با مدارك شناسايي معتبر نيز مي توانند اقدام به درخواست صدور وضعيت دارايي كنند. در صورت فوت سهامدار، يكي از وراث با مدارك شناسايي معتبر و گواهي حصر وراثت (يا گواهي فوت)، جهت اطمينان از دارايي سهام متوفي، مي تواند نسبت به تهيه وضعيت دارايي سهامدار متوفي اقدام بنمايد

تذکر:اين فرايند معمولاً یک روز کاری زمان مي برد

تذکر:صدور وضعيت دارايي با مراجعه به كارگزاري ها و بورس هاي منطقه اي نيز قابل انجام است. لازم به توضيح است كه اگرسهامدارازطريق كارگزاري ها اقدام به درخواست صدوروضعيت دارايي كرد بايستي با تكميل فرم صورت وضعيت دارايي اوراق بهاداروصورت گردش معاملات – غيرحضوري درسايت شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" و اخذ گواهي امضاء از دفاتر اسناد رسمي اقدام نمايد

صدور وضعيت دارايي سهامداران حقوقي

سهامداران حقوقي مي توانند درخواست كتبي صدور وضعيت دارايي خود در تاريخ معلوم را در سربرگ رسمي شركت خود با پست براي شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" ارسال كنند. ذكر نام نماينده شركت جهت تحويل نسخه چاپي وضعيت دارايي ضروري است ولي در غير اين صورت هنگام تحويل نسخه چاپي وضعيت دارايي، نامه نمايندگي از شركت سهامدار مورد نياز است. سهامدار حقوقي بايد با امور ناشران شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" در تماس باشد.

ترجمه انگلیسی صورت وضعیت دارایی سهام

سهامداران برای دریافت ترجمه انگلیسی صورت وضعیت دارایی سهام خود جهت ارایه به سفارتخانه ها یا هر مرجع قانونی بین المللی دیگرمی توانند پس از دریافت صورت وضعیت فارسی به واحد امور بین الملل سمات مراجعه و صورت وضعیت سهام به زبان انگلیسی را دریافت نمایند. برگه صورت وضعیت صادر شده به زبان انگلیسی مورد قبول سفارتخانه ها بوده و با مهر و امضای شرکت صادر خواهد شد

مدارک لازم
  1. صورت وضعیت دارایی سهام به زبان فارسی در واحد پیگیری و امور سهام سمات قابل تهیه است
  2. اصل گذرنامه
مراحل
  1. دریافت صورت وضعیت دارایی سهام فارسی از سمات
  2. تحویل مدارک مورد نیاز به واحد روابط عمومی
  3. دریافت ترجمه انگلیسی تایید شده و ممهور به مهر انگلیسی