ترکیب سهامداران

لیست سهامداران شرکت در پایان سال 1397