سپرده کردن سهام ناشی از افزایش سرمایه

با ادغام افزایش سرمایه در نماد اصلی، سهام ناشی از افزایش سرمایه غیر سپرده بوده و تا زمانیکه سپرده نشود قابل معامله نخواهد بود. برای سپرده کردن سهام ناشی از افزایش سرمایه مدارکی به این شرح مورد نیاز می باشد: