توقیف و فرآیندهای پس از آن

توقیف

در صورتی که سهامدار با حکم دادگاه، محکوم به پرداخت وجهی شده باشد با دستور دادگاه سهام سهامدار محکوم شده توسط بورس توقیف می‌شود. در صورت عدم پرداخت بدهی با دستور دادگاه سهام توقیفی فروخته و یا به نام شخص تعیینی از طرف دادگاه می‌شود.همچنین با اجرائیه اداره ثبت سهام توقیف و به فروش می‌رسد.

توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان پذیر است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه بادریافت حکم ازمراجع مذکور (به استناد وضعیت دارایی محکوم) نسبت به توقیف سهام شخص محکوم در شرکت های ذکر شده و به تعداد اعلام شده (بر اساس میزان دین) درنامه مرجع قضایی درسامانه پس از معاملات اقدام می نماید. (در صورت عدم معرفی شرکت وتعداد سهام از سوی مرجع صالح قانونی، دارایی محکوم تاسقف ریالی ارزش روز معادل دین توقیف می شود(

مراحل توقیف سهام

رفع توقیف سهام

رفع توقیف سهام صرفا با حکم مرجعی که دستور توقیف سهام را داده است، امکان پذیر می باشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با دریافت حکم مرجع قضایی، نسبت به رفع توقیف سهام (به میزان تعیین شده از سوی مرجع قضایی) درسامانه پس از معاملات اقدام می نماید.

حکم مرجع ذی صلاح در خصوص رفع توقیف می تواند یکی از حالات زیر را داشته باشد:

رفع توقیف معمولی
  1. مرجع صادر کننده حکم توقیف درخواستی مبنی بر رفع توقیف سهام شخص (حقیقی یا حقوقی) به معاونت حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید.
  2. معاونت حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از بررسی درخواست مذکور، درخواست را به معاونت عملیاتی سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید.
  3. معاونت عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از بررسی در سامانه، سهام درون کد مجازی سهام مسدودی را به کدی که از ابتدا از آن منتقل گردیده، انتقال می دهد.
  4. معاونت عملیات سهامداران پس از رفع توقیف به امور حقوقی ارسال و به مرجع صادر کننده حکم و شرکت هایی که سهام سهامدار رفع توقیف گردیده طی نامه اطلاع داده خواهد شد.
رفع توقیف در حالت وضعیت فروش
  1. مراجع ذی صلاح درخواستی مبنی بر رفع توقیف در حالت (وضعیت فروش)، سهام شخص (حقیقی یا حقوقی) به معاونت حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید.
  2. معاونت حقوقی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از بررسی درخواست مذکور، درخواست را به معاونت عملیاتی سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید.
  3. معاونت عملیات سهامداران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پس از بررسی در سامانه، سهام درون کد مجازی سهام مسدودی را در وضعیت خاص (وضعیت فروش) قرار می دهند.