گزارشات:

گزارش رجیستری

فایل رجیستری عبارت است از فایل سهامداران یک نماد در یک تاریخ معین که شامل اطلاعات شناسنامه ای و تعداد سهام آنها می باشد. این فایل به دو صورت دی بی اف و اکسل برای ناشرین تهیه می گردد. ناشرین محترم در درخواست کتبی خود برای اخذ فایل رجیستری می بایست نام نماد و تاریخ مورد نظر را اعلام نمایند.

گزارش گردش معاملات

فایل معاملات عبارت است از فایل مربوط به خرید و فروش یک نماد در یک بازه زمانی معین. این فایل شامل اطلاعات خریدار، فروشنده، کارگزارخرید، کارگزار فروش، تعداد سهام مورد معامله و قیمت سهام می باشد. ناشرین محترم در درخواست کتبی خود برای اخذ فایل معاملات می بایست نام نماد و بازه زمانی مورد نظر را اعلام نمایند.

گزارش انتقالات

فایل نقل و انتقالات حاوی ریز اطلاعات نقل و انتقالات سهام (به غیر از معاملات) انجام شده در یک دوره معین (از تاریخ ... تا تاریخ ...) از قبیل نماد، تاریخ انتقال، تاریخ نامه ثبتی، شماره نامه ثبتی، انتقال دهنده / انتقال گیرنده، تعداد سهام انتقال یافته (میزان سپرده انتقالی، میزان غیر سپرده انتقالی) و همچنین شامل اطلاعات کلیه نقل و انتقالات سهام اعم از قانونی، قهری و غیره مربوط به یک نماد در یک بازه زمانی معین می باشد.

فایل های BBS

فایل های BBS شامل الف- فایل مربوط به معاملات با پسوند Tب- فایل مربوط به انتقالات با پسوند C و ج- فایل مربوط به مشخصات سهامدارانی که در فایل معامله و انتقالات آورده شده اند با پسوند R می باشد. بطور معمول شرکتهایی که اشتراک BBS از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات بورس دریافت کرده اند می توانند بطور روزانه با اتصال به سرور آن شرکت فایلهای BBS روز قبل را دریافت نمایند، لکن چنانچه به هر دلیلی یک ناشر بخواهد فایلهای BBS مربوط به یک بازه زمانی را بطور یکجا از شرکت سپرده گذاری دریافت کند می تواند با ارایه درخواست کتبی و اعلام نماد و بازه زمانی مورد نظر، فایلهای BBS را بر روی لوح فشرده دریافت نماید.