تخصیص سهام ترجیحی

سهام ترجیحی بخشی از سهام یک شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار می شود. بدین منظور نامه ای از سازمان خصوصی سازی وصول شده که به پیوست آن اسامی مورد نظر جهت تخصیص سهام موجود بوده و این اسامی در صورتی که کد بورسی نداشته باشند، ابتدا برای ایشان کد بورسی از سیستم اخذ شده و پس از دارا شدن کد، اطلاعات آن ها وارد سامانه شده و سهام مربوطه تخصیص داده می شود.