تخصیص سهام ترجیحی

سهام ترجیحی بخشی از سهام یک شرکت است که در راستای برنامه‌های خصوصی‌سازی به کارکنان شرکت‌ها واگذار می شود. بدین منظور نامه ای از سازمان خصوصی سازی وصول شده که به پیوست آن اطلاعات افراد مورد نظر جهت تخصیص سهام موجود می باشد. کلیه افراد معرفی شده می بایست در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) ثبت نام نموده و دارای کد پیگیری از سامانه مذکور باشند. در صورتی که این افراد فاقد کد سهامداری باشند، ابتدا برای ایشان کد سهامداری اخذ گردیده و پس از دریافت تاییدیه از ناشر مربوطه و سازمان خصوصی سازی، سهام مربوطه تخصیص داده می شود.