تایید وکالت نامه

اگر فردي به هر دليلي نتواند براي انجام كاري كه نياز به حضور او مي باشد شخصا مراجعه كند مي تواند فرد ديگري را كه ممانعت قانوني نداشته باشد به عنوان وكيل تعيين نمايد. در بازار سرمايه براي انجام برخي كارها لازم است شخص حتما مراجعه حضوري داشته باشد مانند فروش سهام (در صورتي كه دسترسي به فروش اينترنتي نداشته باشد)، دريافت شناسه كاربري، اعلام مفقودي سهام، به وثيقه گذاردن سهام و...

وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن است. قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب می نماید». منظور از واژه «امری» در این ماده امور و اعمال حقوقی است و منظور از توانایی، توانایی قانونی و اهلیت است نه توان مادی. لذا مجنون كه نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، حق توكیل و دادن وكالت به دیگری را ندارد.

وكالت نامه ها در دفاتر اسناد رسمي تدوين و در اختيار درخواست كنندگان قرار داده مي شود. در تنظيم وكالت نامه بايد دقت شود آنچه مورد نظر موكل است به طور صريح درج گردد به عنوان مثال اگر هدف موكل صرفا فروش سهام باشد بايد در وكالت نامه درج شود "وكيل حق فروش سهام و واريز وجه حاصله به حساب موكل را دارد" و يا اگر مي خواهيد به وكيل علاوه بر فروش سهام حق دريافت وجه هم بدهيد بايد در وكالت نامه جمله "وكيل حق فروش سهام و دريافت وجه حاصله را دارد" درج شود. وكالت نامه هايي كه در دفاتر اسناد رسمي تهيه مي شود جهت بررسي قابل انجام بودن نزد كارگزاري ها بايد در شركت سپرده گذاري مورد تاييد قرار گيرند. طبق ماده 2 دستورالعمل نحوه ی انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار مصوب 1388/11/3 :« استفاده از سند وکالت جهت فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری است ».

مدارك لازم جهت تاييد وكالت نامه براي اشخاص حقيقي به شرح زير مي باشد:

  1. اصل وكالت نامه
  2. اصل آخرين برگ سهام
  3. اصل شناسنامه و كارت ملي وكيل
  4. اعتبار و استمرار كتبي وكالت نامه به تاريخ روز

در وكالت نامه هاي فروش نبايستي دو طرف يعني وكيل و موكل حقوقي باشند و صرفا يكي از طرفين بايد حقوقي باشد. در مورد وكالت نامه هايي كه وكيل يا موكل شخص حقوقي است موارد زير نيز بايد براي تشكيل پرونده ارايه شود:

  1. آگهي تغييرات روزنامه رسمي كه دارندگان امضاي مجاز در آن مشخص شده باشد.
  2. رونوشت شناسنامه و كارت ملي دارندگان امضاي مجاز
  3. معرفي نامه نماينده با امضاي دارندگان امضاي مجاز