حق تقدم استفاده نشده

پس از پایان پذیره نویسی، ناشر موظف است فایل الکترونیکی حق تقدم¬های استفاده نشده را با ذکر مجموع کل حق تقدمهای استفاده نشده بطور رسمی به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. تجمیع حق تقدمهای استفاده نشده در کد حق تـ00300 جهت فروش، تنها بر اساس دستور کتبی اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار امکان پذیر می باشد؛ لذا ناشرین محترم نیازی به مکاتبه با شرکت سپرده گذاری در این خصوص ندارند.