افزایش سرمایه

فرایند افزایش سرمایه شامل سه مرحله 1- اعمال افزایش سرمایه؛ 2- ورود حق تقدم استفاده نشده و 3- ادغام افزایش سرمایه می شود که در اداه به معرفی آن ها می پردازیم.

فرآیند اعمال افزايش سرمايه

افزايش سرمايه شركت ها پس از وصول نامه از سازمان بورس حاوی نام نماد , ميزان و ضرایب افزايش سرمايه و نوع افزايش سرمايه، به جریان می‏افتد.

مراحل انجام افزايش سرمايه

 1. یافتن نماد شرکت و بررسی نامه سازمان
 2. كنترل سرمايه كنوني شركت

  سرمايه كنوني شركت با نامه ارسالی از سازمان تطبيق داده می شود و همچنين مي توان نماد حق تقدم و جايزه آن را نيز كنترل كرد

 3. كنترل پاره سهام قبلی

  مراحل تجميع و انتقال پاره سهام از كدهاي ديگر به كد پار04183 انجام می شود

 4. اعمال افزایش سرمایه

  تاریخ آخرین مجمع: تاریخی که به عنوان آخرین مجمع یا جلسه هیئت مدیره است را در نظر می گیریم.

  شایان ذکر است اعمال افزایش سرمایه در سامانه پس از معاملات بعضا به¬ دلیل باز شدن نماد مذکور در سامانه معاملات قبل از اعمال افزایش سرمایه و انجام معاملات امکانپذیر نبوده، و مشکلاتی را ایجاد می کند که با ارسال نامه¬ی اصلاحی از جانب سازمان بورس و بستن مجدد نماد، عملیات ایجاد فایل افزایش سرمایه در تاریخ اعلام شده بصورت ویژه در سامانه اعمال می گردید. لذا نظر به کاهش ریسک عملیاتی، هرگونه بازگشایی نماد حتما بعد از حصول اطمینان از اتمام عملیات افزایش سرمایه در سامانه پس از معاملات صورت پذیرد.

  اگر اشکالی اعلام نشد، افزایش سرمایه اعمال می شود

 5. چک کردن

  بایستی برای نماد حق تقدم در زمان انجام معامله برای خریداران جدید و تتمه فروش حق تقدم گواهینامه ایجاد شود یعنی وضعیت Y باشد. و اگر از نوع با امکان معامله مکرر نباشد نباید برای خریدار جدید گواهینامه صادر شود

  افزایش سرمایه از نوع (جایزه ) به هیچ عنوان قابلیت معامله ندارد تا زمانی که ادغام انجام شود

 6. ارسال پیغام گروهی جهت اطلاع رسانی
 7. تهیه نامه و ارسال به اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و رونوشت های مربوطه به ناشر و غیره

  در پایان بایستی نامه ای برای اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس تهیه شود اطلاعات پاره سهام ایجاد شده، و آخرین تاریخ ایجاد فایل افزایش سرمایه و مشخص کردن معامله از نوع مکرر به همراه نام شخص اقدام کننده و کنترل کننده تهیه و به سازمان بورس ارسال ‏می گردد.

فرآیند ورود حق تقدم استفاده نشده

ورود حق تقدم استفاده نشده به سیستم پس از وصول نامه از سازمان بورس حاوی نام نماد و تعداد سهم حق تقدم استفاده نشده و سی دی ارسالی از ناشر ( که قبلا از طریق شرکت سمات ) حاوی سهامداران نماد حق تقدم به همراه میزان سهم حق تقدم استفاده نشده برای هر نفر، به جریان می‏افتد.

مراحل ورود حق تقدم استفاده نشده:

 1. تهیه رجیستری نماد حق تقدم

  درصورتیکه اطلاعات سیستم سهام ناشر با سمات به هر نحوی تطابق نداشته باشد، دوباره سمات ابتدا رجیستری حق تقدم را طبق اطلاعات سامانه پس از معاملات در اختیار ناشر قرار دهد.

  فایل اکسل بدست آمده را باز کرده، یک ستون با عنوان «حق تقدم استفاده نشده» به آن اضافه می کنیم. کل فایل را به غیر ا ز ستون حق تقدم استفاده نشده ،لاک و روی CD رایت نموده و در اختیار نماینده ناشر قرار می دهیم.

 2. تعیین تعداد حق تقدم استفاده نشده توسط ناشر

  ناشر پس از دریافت رجیستری حق تقدم، بر اساس اطلاعات سیستم خود تعداد سهم حق تقدم استفاده نشده را برای هر نفر در فایل اکسل وارد نموده و آن را تحویل سازمان بورس داده و سازمان به همراه نامه ای (حاوی سرجمع تعداد سهم حق تقدم استفاده نشده) به شرکت سمات ارسال می نماید.

 3. تبدیل فایل و ارسال به سامانه

  فایل دریافت شده از شرکت را باز کرده، سرجمع حق تقدم استفاده نشده را با نامه سازمان بورس تطبیق می دهیم، در صورت مطابقت فرآیند اجرای عملیات تجمیع حق تقدم استفاده نشده را انجام داده می شود.

 4. تجمیع حق تقدم استفاده نشده در کد حق‏تـ00300

  سهامدار مجازی: «حق‏تـ00300»

  عنوان: حق تقدم استفاده نشده شرکت... (تعداد سهم)

 5. غیر سپرده کردن سهم

  بایستی کل سهام در نماد حق تقدم را غیر سپرده باشد.

 6. سپرده کردن سهم در نماد حق‏تـ00300
 7. تهیه گزارش ممنوع المعامله های نوع B و C

  فهرست کدهای ممنوع العامله موجود در نماد حق تقدم به سازمان بورس گزارش می شود.

در پایان نامه ای برای سازمان بورس تهیه گردیده که سرجمع تعداد سهم در آن قید شده است.

فرآیند ادغام

موضوع: ادغام افزایش سرمایه شركت ها پس از وصول نامه ادغام از سازمان بورس شامل میزان افزایش سرمایه، نامه ثبت و سپرده گذاری از ناشر و تصویر آخرین روزنامه رسمی (یا نامه ثبت شرکت ها)، به جریان می‏افتد.

مراحل انجام ادغام:

 1. یافتن نماد شرکت
 2. کنترل سرمایه شركت و نمادهای حق تقدم و جایزه

  سرمایه نماد اصلی، حق تقدم و جایزه شرکت را با جزئیات نامه سازمان بورس تطبیق داده می شود . بایستی در نماد حق تقدم و یا جایزه سرمایه وجود داشته باشد.

 3. اعمال ادغام افزایش سرمایه

  نام شرکت و اطلاعات سرمایه شرکت مورد بررسی قرار می گیرد اگر مورد تایید باشد فرآیند عملیات ،ادغام افزایش سرمایه با میزان سرمایه نماد اصلی شرکت اجرا می شود.

 4. تهیه فایل رجیستری بعد از مرحله ادغام

  در این مرحله به تاریخ روز، ادغام افزایش سرمایه رجیستری سهامداران شرکت را تهیه و در دو نسخه بر روی سی دی برچسب دار کپی کرده و به نماینده شرکت جهت تایید و عودت تحویل می شود.

 5. تحویل مدارک

  پس از وصول سی دی تایید شده از ناشر، هر دو نسخه آن را به همراه اصل مدارک ادغام، . کل سهام را سپرده و فایل گواهینامه ایجاد می کنیم و بعد از یک روز کاری نرم افزار CERTREPORTER همراه فایل گواهینامه های سپرده سهام مربوطه آماده و تحویل ناشر می گردد.