صدور کد گروهی برای افراد حقیقی

در بازار بورس و فرابورس، هر سهامدار الزاماً باید دارای کد سهامداری باشد. ناشرین و کارگزاران محترم می توانند با ارایه اطلاعات شناسنامه ای افراد در قالب فایل اکسل با فرمت تعیین شده از سوی شرکت سپرده گذاری، درخواست صدور کد سهامداری بصورت گروهی نمایند. فایل اکسل باید به ترتیب دارای اطلاعات شماره ردیف ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد، سری شناسنامه، سریال شناسنامه، جنسیت، شماره ملی، محل صدور و تعداد سهام باشد ستونهای مربوط به سری شناسنامه، سریال شناسنامه و تعداد سهام می تواند خالی باشد. ضمناً برای تایپ و ویرایش اطلاعات سهامداران می توان از نرم افزار CDG استفاده نمود. نرم افزار CDG بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.