صدور کد گروهی برای افراد حقیقی

ناشرین و کارگزاران محترم می توانند با ارایه اطلاعات شناسنامه ای افرادی که قبلا در سامانه سجام ثبت نام نموده و دارای کد پیگیری از سامانه مذکور می باشند اقدام به دریافت کد سهامداری به صورت گروهی در قالب فایل اکسل با فرمت تعیین شده از سوی شرکت سمات نمایند. فایل اکسل به ترتیب می بایست دارای اطلاعات شماره ردیف ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد، سری شناسنامه، سریال شناسنامه، جنسیت، شماره ملی، محل صدور، تعداد سهام و کد پیگیری سجام باشد (ستونهای مربوط به سری شناسنامه، سریال شناسنامه و تعداد سهام می تواند خالی باشد). شایان ذکر است برای تایپ و ویرایش اطلاعات سهامداران می توان از نرم افزار CDG که از طریق سایت شرکت سمات قابل دریافت می باشد، استفاده نمایند.