انسداد و رفع انسداد گروهی

انسداد و یا رفع انسداد سهام مربوط به بخش عملیات سهامداران می باشد؛ لکن چنانچه انسداد و یا رفع انسداد بصورت گروهی باشد بخشی از کار یعنی اعمال انسداد و یا رفع انسداد در سامانه، توسط بخش امور ناشران انجام می گیرد لذا مکاتبات درخصوص انسداد و یا رفع انسداد ابتدا باید با مدیریت عملیات سهامداران صورت پذیرد و مدارک نیز طبق نظر آن مدیریت تکمیل و ارائه گردد.