انسداد و رفع انسداد گروهی

توثیق و یا رفع توثیق سهام مربوط به بخش عملیات سهامداران می باشد؛ لکن چنانچه توثیق و یا رفع توثیق به صورت گروهی باشد( بیش از 15 نفر)، فرآیند مذکور توسط واحد امور ناشران انجام می گیرد. شایان ذکر است مکاتبات درخصوص توثیق و یا رفع توثیق، ابتدا باید با واحد حقوقی سمات صورت پذیرفته و مدارک نیز طبق نظر آن مدیریت تکمیل و ارائه گردد.