سرمایه گذار حقیقی و حقوقی خارجی

اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی که برای اولین بار اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند، می توانند با مراجعه به کارگزاری مدارک مندرج در ماده 2 ابلاغیه ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار را به سازمان بورس ارسال کنند.

نکته : پس از صدور مجوز معامله کارگزار مربوطه می بایست درخواست صدور کد را به انضمام تصویر مجوز معامله (سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی ) به همراه تصویر خوانای گذرنامه مندرج به تاریخ اعتبار برای اشخاص حقیقی و تصویر مدارک ثبتی سرمایه گذار حقوقی به زبان انگلیسی ( نام – محل ثبت – شماره ثبت – تاریخ تاسیس به تفکیک روز ، ماه ، سال ، آدرس کامل پستی در کشور ثبت شده ، کدپستی و شماره تلفن ) را به شرکت سمات ارسال نمایند.