انتقال قهری سهام

دارایی سهام و اوراق بهادار بخشی از ماترک افراد فوت شده می‌باشد که مطابق با قوانین باید به ورثه قانونی وی منتقل شود. فرایند انتقال این دارایی که فقط، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان‌پذیر است، با مراجعه وراث و یا نماینده ایشان (که باید جزئی از وراث باشد) و پس از پرداخت مالیات بر ارث اوراق بهادار به دفاتر پیشخوان دولت آغاز می‌شود. طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، بر اساس گواهی حصر وراثت، به وراث قانونی وی انتقال می یابد و “گواهینامه های نقل و انتقال سهام” برای ایشان صادر می‌شود.

ذکر: اگر متوفی ازشهدا محسوب گردد نامه بنیاد شهید و امور ایثار گران مربوطه مبنی بر نحوه تقسیم سهام مابین ورثه مورد نیاز می باشد که می بایست اخذ گردد.

شیوه اقدام

مراجعه به شرکت های بورسی

مراجعه به شرکت های بورسی که متوفی در آنها سهامدار بوده است در این صورت شرکت مذکور ضمن دریافت مدارک مرتبط و بررسی آنها در قالب فرم خاص و به صورت تایپ شده ( مشخصات متوفی و مشخصات ورثه ) ضمن تقسیم سهام مابین ورثه طبق گواهی حصر وراثت به منظور اعمال در سیستم به شرکت سپرده گذاری ارسال می نماید .در شرکت سپرده گذاری درستی تقسیم صورت گرفته و مدارک پیوست توسط کارشناس حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تائید توسط کارشناس اعمال در سامانه اعمال می گردد سپس نماینده شرکت مذکور به شرکت سپرده گذاری مراجعه نموده و برگ سهام تفکیک شده مایین ورثه را دریافت می نماید که در ادامه متقاضی به همراه مدارک به شرکت مربوطه جهت دریافت برگ سهام های تفکیک شده مراجعه نماید .

مراجعه به دفاتر پیشخوان

در این حالت متقاضی با مراجعه به دفاتر منتخب پیشخوان دولت که آدرس آنها در سایت شرکت سپرده گذاری مرکزی موجود می باشد درخواست خود را طرح می نماید.درخواست پس از دریافت توسط شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نبودن مشکل سهام بین ورثه تقسیم می گردد .سهامدار در صورتی که ساکن تهران است پس از انجام کار می تواند برگ سهام خود را از تالار خدمات سهامداری مستقر در سعدی جنوبی دریافت نماید.لازم به ذکر است در صورت عدم تائید پرونده به هر شکل با متقاضی تماس گرفته می شود و نقص پرونده به آگاهی وی می رسد. اگر پرونده از دفتری ارسال شده باشد که امکان چاپ گواهینامه نقل و انتقال در تالار بورس منطقه ای آنجا باشد فایل گواهینامه سهام تفکیک شده به آن تالار ارسال می گردد .

 1. مراجعه نماینده وراث به همراه مدارک مذکور به دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سطح کشور
 2. بررسی مدارک و احراز هویت شخص مراجعه کننده توسط دفاتر پیشخوان
 3. تحویل گرفتن مدارک از نماینده و ارسال به سمات
 4. محاسبه تعداد سهام تعلق گرفته به هر یک از ورثه طبق برگه حصر وراثت و انتقال سهام برای هر یک از وراث(سهام از کد سهامداری متوفی خارج و در کد سهامداری ورثه ثبت می‌شود
 5. صدور گواهی نقل و انتقال برای هر یک ورثه
 6. ارسال پیامک صدور گواهینامه‌ به نماینده وراث
 7. صدور و چاپ گواهینامه نقل و انتقال سهام برای هر یک از ورثه به صورت مجزی
 8. مراجعه هر یک از ورثه به دفاتر پیشخوان و یا امور ارتباط با مشتریان شرکت سمات همراه با مدرک شناسایی معتبر و دریافت گواهینامه نقل و انتقال سهام

تذکر۱:فقط تقسیم سهام شرکت هایی که در گواهی واریز مالیات بر ارث درج گردیده و در بورس و فرابورس معامله دارد، امکان پذیر است.

تذکر۲:وراث برای آگاهی از وضعیت دارایی متوفی می توانند ابتدا وضعیت دارایی متوفی را از شرکت سمات دریافت نموده و سپس به اداره مالیات مراجعه نمایند

تذکر۳:زمان لازم جهت انجام این فرایند ۱۰ روز کاری است.

مدارک مورد نیاز:
 1. اصل یا تصویر مصدق (برابر با اصل) حکم انحصار وراثت متوفی
 2. اصل یا تصویر مصدق (برابر با اصل) گواهی واریز مالیات بر ارث به انضمام اسامی شرکت های مندرج در گواهی واریز مالیات بر ارث
 3. وصیت نامه و یا صلح نامه ( در صورت موجود بودن
 4. اصل یا تصویر مصدق (برابر با اصل) گواهی فوت متوفی
 5. تصویر شناسنامه متوفی
 6. تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث
 7. تصویر صفحه دوم شناسنامه مادر متوفی در صورت ذکر در حصر وراثت
 8. تسلیم برگه سهام یا گواهی نقل و انتقال متعلق به متوفی

درخواست تقسیم سهام مابین ورثه

مراحل
 1. مراجعه به شرکتی که متوفی در آن سهامدار بوده است یا به دفاتر پیشخوان منتخب و طرف قرار داد با شرکت سپرده گذاری جهت تشکیل پروند قهری
 2. بررسی مدراک و احراز هویت توسط شرکت مذکور یا دفتر پیشخوان منتخب
 3. تشکیل و ارسال پرونده توسط مراکز یاد شده و ثبت در دبیرخانه شرکت سپرده گذاری
 4. بررسی پرونده توسط کارشناس حقوقی امور عملیات سهامداران از لحاظ شکلی و ماهوی
 5. تائید پرونده توسط کارشناس حقوقی و ارجاع پرونده به کارشناس اعمال در سامانه

در صورت عدم تائید پرونده توسط کارشناس حقوقی:

 1. اگر پرونده توسط دفتر پیشخوان ارسال شده باشد تماس با متقاضی جهت رفع نقص یا ارسال مدرک مورد نیاز
 2. در صورت ارسال پرونده توسط شرکت بورسی ، پرونده به منظور رفع نقص و تکمیل به شرکت مذکورعودت داده می شود
 3. پس از اعمال در سامانه در صورت ارسال پرونده توسط شرکت مراجعه نماینده شرکت به شرکت سپرده گذاری جهت دریافت برگ سهام تفکیک شده مابین ورثه مراجعه می نماید
 4. در صورت ارسال پرونده از دفتر پیشخوان ارسال اس ام اس توسط همکاران دبیر خانه مبنی بر انجام کار و به منظور دریافت برگ سهام تفیک شده
 5. در مواردی که سهام غیر سپرده می باشد و پرونده توسط دفتر پیشخوان تشکیل می گردد دریافت اصل برگ سهام الزامی می باشد
مدارک
 1. گواهی نامه حصر وراثت
 2. گواهینامه واریزمالیات بر ارث که اسم سهام در آن درج شده باشد
 3. گواهی فوت متوفی
 4. تصویر برگ سهام
 5. تصاویر شناسنامه و کارت ملی متوفی
 6. تصاویر شناسنامه و کارت ملی کلیه ورثه