اعضای هیئت مدیره

نام شخص حقيقي(نماينده) عضو هيئت مديره (شخص حقوقی) سمت
محسن خدابخش شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس رئيس هيات مديره
حسین فهیمی سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سعید رضوانی فرد شرکت مدیریت فناوری بورس تهران عضو موظف هیات مدیره
هادي سالارخيلي بانک ملی ایران نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين عضو هیات مدیره