اعلام تغییرات مشتریان

اعلام تغییرات ادرس،شماره تماس و شماره حساب

اعلام ادرس ، شماره تلفن ثابت و همراه در حیطه وظایف امور سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس می باشد لیکن در مورد معدود شرکت هایی که طرف قرارداد با واحد امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیکی بوده این خدمت ارائه می شود