نام، تاریخ و شماره ثبت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)

تاریخ ثبت:۵ دیماه ۱۳۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

شماره ثبت: ۲۶۲۵۴۹