صورت وضعیت خرید اعتباری

" بيانيه ريسك "

(مربوط به طرح كنترل خريد اعتباري)

  1. كارگزار اعتبار دهنده ضمن پذيرش ريسك­هاي مربوط به خريد اعتباري اوراق بهادار، از جمله در مواردي همچون فوت، حجر، ورشكستگي و ... دارنده اوراق بهادار و نيز توقيف، توثيق، وقف و ... اوراق بهاداري كه به صورت اعتباري خريداري شده، تعهد مي­نمايد به استناد ماده 10 قانون مدني نسبت به انعقاد "قرارداد خريد اعتباري" با مشتري اقدام نموده و در قرارداد مذكور كليه مواردي كه مي­بايست مد نظر قرار گيرد را به اطلاع مشتري برساند.
  2. از جمله مواردي كه ضروري است كارگزار اعتبار دهنده در قرارداد موضوع بند 1 لحاظ نمايد، اخذ موافقت از مشتري در خصوص اِعمال آثارFreeze بر مجموع دارايي وي در نماد مورد توافق اعم از مواردي كه از پيش دارا بوده، مواردي كه در آينده خريداري مي­نمايد يا به وي منتقل مي­گردد، سهام ناشي از افزايش سرمايه پس از ادغام و ... مي­باشد.
  3. پيش از ادغام حق تقدم و تبديل سهام جايزه به اصل سهم، آثارFreeze اعمال نمي­گردد و امكان تغيير كارگزار ناظر توسط مشتري متصور است.
  4. با توجه به اينكهFreeze نمودن صرفاً سبب اعمال محدوديت تغيير/تعيين كارگزار ناظر مي­گردد و هيچگونه محدوديتي بر دارايي سهامدار اعمال نمي­شود و معامله و نقل و انتقال سهام موصوف همچنان امكان پذير است، لذاFreeze نمودن جايگزين و بديل توثيق دارايي اوراق بهادار نبوده و آثار توثيق از قبيل مسدود بودن دارايي بر آن مترتب نمي­شود. جهت پيشگيري از توثيق دارايي اوراق بهادار نزد ساير اشخاص و در صورت تمايل كارگزار اعتبار دهنده بر مسدود نمودن اوراق بهاداري كه به صورت اعتباري خريداري شده به نفع خود، ضروري است با رعايت دستورالعمل توثيق اوراق بهادار، نسبت به توثيق دارايي اقدام گردد.
  5. با توجه به ممنوعيت استنكاف از اجراي دستور واصله از مراجع ذيصلاح قانوني، اعمال محدوديت تغيير كارگزار ناظر، مانع انجام اقدامات مورد درخواست مراجع مزبور نخواهد شد و حسب مورد شركت سپرده گذاري مركزي نسبت به توقيف يا انتقال قانوني دارايي اوراق بهادار،‌‌ ممنوع المعامله نمودن سهامدار و ... اقدام خواهد نمود.
  6. در فروش سهام مسدودي،‌ حسب مورد با عنايت به ضرورت اجراي دستور مراجع ذيصلاح قانوني و يا اولويت اعمال درخواست وثيقه­گير، مطابق قوانين و مقررات موضوعه و رويه موجود، نسبت به تعيين كارگزار ناظر جهت فروش سهام مسدود شده (موجود در وضعيت قابل فروشL ) اقدام مي­گردد. در فروش سهام وثيقه شده مفاد دستورالعمل توثيق اوراق بهادار حاكم مي­باشد.
  7. در صورت فوت دارنده اوراق بهادار، كارگزار تاييد و اقرار مي­نمايد كه ريسك ناشي از فوت مشتري اعتباري خود را مي­پذيرد و بنابراين شركت سپرده گذاري مركزي مطابق با قوانين و مقررات موضوعه و رويه جاري با درخواست ورثه متوفي، نسبت به انجام انتقال قهري و تقسيم دارايي اوراق بهاداري كه به صورت اعتباري خريداري شده است بين ورثه (بدون اعمال هيچ گونه محدوديتي در تغيير كارگزار ناظر) در سامانه پس از معاملات بورس اقدام خواهد نمود و هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص متوجه شركت نمي­باشد.

به کتابچه مراجعه شود