چاپ اوراق سهام ناشی از افزایش سرمایه

چاپ اوراق ناشی از افزایش بعداز سپرده کردن آن امکان پذیر می باشد؛ لذا ناشرین محترم می توانند در نامه درخواست سپرده کردن سهام ناشی از افزایش سرمایه، درخواست چاپ اوراق مربوطه را نیز ذکر نمایند. بعد از سپرده کردن سهام ناشی از افزایش سرمایه، یک فایل الکترونیکی حاوی اطلاعات گواهینامه ها به همراه نرم افزارCert Reporter تحویل ناشر خواهد شد تا بتواند نسبت به چاپ اوراق مربوطه اقدام نماید.