ادغام افزایش سرمایه

ادغام افزایش سرمایه عبارتست از برداشتن دارایی سهام سهامداران از نمادهای جایزه و حق تقدم و افزودن آن به دارایی سهام سهامداران در نماد اصلی شرکت. انجام ادغام افزایش سرمایه فقط بر اساس نامه اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس قابل انجام می باشد و ناشرین محترم نمی توانند بطور مستقیم از شرکت سپرده گذاری درخواست ادغام افزایش سرمایه را نمایند. پس از انجام ادغام، سهام ناشی از افزایش سرمایه از نوع غیر سپرده خواهد بود و چنانچه ناشر بخواهد سهام مذکور را قابل معامله نماید می بایست درخواست کتبی خود را برای سپرده کردن سهام ناشی از افزایش سرمایه به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید. پس از انجام عملیات سپرده کردن سهام مذکور قابل معامله خواهد بود.