صدور کد سهامداری

هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی برای آن که بتواند در بازار سرمایه اقدام به معامله نماید باید دارای کد سهامداری باشد. این کد به صورت یکتا و توسط شرکت سمات برای ایشان صادر می شود.

اشخاص حقیقی

مراحل:

اشخاص حقیقی که برای اولین بار اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند،می توانند با مراجعه به کارگزاری ها و ارائه مدارک مورد نیاز کد سهامداری دریافت کنند.فرد در کارگزاری احراز هویت شده و کد سهامداری برای ایشان صادر و فعال می شود.

تذکر:اگر پس از ورود اطلاعات و ارسال آن به ثبت احوال توسط کارگزاری پس از 24 الی 48 ساعت کاری کد سهامداری صحیح صادر نگردید. کارگزاری فرم مربوط به فعال سازی کد سهامداری را به همراه تصویر کارت ملی و شناسنامه به شرکت سپرده گذاری جهت ارسال به ثبت احوال ارائه می دهد.

مدارک
  1. اصل و تصویر شناسنامه
  2. اصل و تصویر کارت ملی

اشخاص حقوقی

شرکت های حقوقی می تواند با مراجعه به کارگزاری ها و با ارائه مدارک درخواست صدور کد سهامداری دهند.

مراحل
  1. ارائه مدارک مورد نیاز توسط نماینده ناشر به کارگزاری
  2. کارگزار کلیه مدارک ارائه شده را برای شرکت سمات توسط سامانه کارا ارسال می کند.
  3. واحد اداره امور عملیات سهامداران پس از بررسی مدارک کد سهامداری را صادر می کند
مدارک
  1. فرم درخواست ایجاد کد سهامداری
  2. اگهی روزنامه رسمی در صورت تغییر آخرین آگهی تغییرات
  3. مدارک از طریق سامانه کارا توسط شرکت های کارگزاری ارسال می گردد و در شرکت سمات 3 روز کاری جهت انجام زمان می برد.