گزارش های آماری ( آمار و داده ها )

ردیف عنوان تهیه کننده تاریخ لینک دانلود
1 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - تیر 98 سارا غلامشاهی تیر 98 دانلود
2 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - خرداد 98 سارا غلامشاهی خرداد 98 دانلود
3 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - اردیبهشت 98 سارا غلامشاهی اردیبهشت 98 دانلود
4 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - فروردین 98 سارا غلامشاهی فروردین 98 دانلود