گزارش های آماری ( آمار و داده ها )

ردیف عنوان تهیه کننده تاریخ لینک دانلود
1 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - اسفند 98 سارا غلامشاهی اسفند 98 دانلود
2 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - بهمن 98 سارا غلامشاهی بهمن 98 دانلود
3 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - دی 98 سارا غلامشاهی دی 98 دانلود
4 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - آذر 98 سارا غلامشاهی آذر 98 دانلود
5 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - آبان 98 سارا غلامشاهی آبان 98 دانلود
6 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - مهر 98 سارا غلامشاهی مهر 98 دانلود
7 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - شهریور 98 سارا غلامشاهی شهریور 98 دانلود
8 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - مرداد 98 سارا غلامشاهی مرداد 98 دانلود
9 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - تیر 98 سارا غلامشاهی تیر 98 دانلود
10 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - خرداد 98 سارا غلامشاهی خرداد 98 دانلود
11 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - اردیبهشت 98 سارا غلامشاهی اردیبهشت 98 دانلود
12 گزارش ماهانه فعالیت شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه - فروردین 98 سارا غلامشاهی فروردین 98 دانلود