سبدگردانی

منظور از سبدگردانی چیست

تصمیم به خرید ،فروش یا نگهداری اوراق بهادار یا افتتاح سپرده های بانکی یاانجام هرگونه سرمایه گذاری توسط سبد گردان به نام سر مایه گذار از محل سبد اختصاصی وی به منظورکسب انتفاع برای سر مایه گذار.

گرفتن کد سبدگردانی مستلزم ارسال چه مدارک ورعایت چه ترتیباتی می باشد؟

تنظیم متمم قرارداد سبدگردانی به چه شکل صورت می پذیرد؟

در تنظیم متمم تمدید قرارداد سبدگردانی چه مواردی باید لحاظ گرد؟

مدارک لازم جهت فسخ قرارداد سبدگردانی چیست؟