صندوق تضمین تسویه وجوه

معرفی صندوق تضمین تسویه


دستورالعمل صندوق تضمین تسویه


شماره حساب صندوق تضمین تسویه

الف) جهت پرداخت سهم مشاركت

شماره حساب 0215900463006 نزد بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)

ب) جهت پرداخت جرايم

شماره حساب 0215900456006 نزد بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام)

خواهشمند است از ارائه چك و فيش بدون ثبت ماشيني خودداري فرماييد.


گزارشات صندوق تضمین تسویه