خدمات دفاتر پیشخوان

خدماتی که در دفاتر پیشخوان انجام می شود

  1. اصلاح مشخصات حضوری
  2. مفقودی و مفقودی اصلاحی
  3. امور قهری شامل انتقال سهام متوفی به وارث
  4. درخواست صدور شناسه کاربری اینترنتی برای سیستم وضعیت دارایی سهامداران