تسویه وجوه معاملات بورس های کالایی

فعالیت های مرتبط با تسویه و پایاپای انواع معاملات در بورس انرژی و همچنین معاملات اوراق سلف موازی استاندارد سنگ آهن و گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در شرکت سپرده گذاری مرکزی صورت می پذیرد.


ابزارهای مالی و روزهای تسویه

ردیف موضوع معامله تاریخ تسویه
1 کالای داخلی بورس انرژی T+3
2 کالای بین الملل بورس انرژی T+5
3 سلف برق T+3
4 سلف موازی استاندارد T+1
5 گواهی سپرده کالایی T+2

شماره حساب

موضوع شماره حساب اطلاعات حساب
تسویه معاملات برق 0102544465003 بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
پیش پرداخت معاملات بورس انرژی 46461111/35 بانک ملت شعبه بورس کالای ایران کد 62117 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
پیش پرداخت معاملات بورس انرژی 104322220 بانک تجارت شعبه تخصصی بورس کد 1043 به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
تسویه معاملات بورس انرژی 46462222/55 بانک ملت شعبه بورس کالای ایران کد 62117 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
تسویه معاملات بورس انرژی 104319130 بانک تجارت شعبه تخصصی بورس کد 1043 به نام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
تسویه معاملات گواهی سپرده کالایی 0106199140007 بانك ملّي ايران شعبه بورس اوراق بهادار كد 695 به نام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

ضرایب کارمزدی


قوانین و مقررات مربوطه


فرم ها


مسئول پاسخگو

آقای قاسم پور، شماره تماس 42365513