اطلاعات شماره های تماس

مدیریت‌ها شماره تماس
قائم مقام ۴۲۳۶۵۵۰۰
معاونت عملیات ۴۲۳۶۵۳۱۰
مدیریت روابط عمومی ۴۲۳۶۵۷۳۸
مدیریت روابط بین الملل ۴۲۳۶۵۷۳۲
مدیریت حسابرسی داخلی ۴۲۳۶۵۲۷۰
مدیریت برنامه ریزی و توسعه ۴۲۳۶۵۷۴۰
مدیریت حقوقی ۴۲۳۶۵۲۷۵
مدیریت مالی ۴۲۳۶۵۵۲۰
مدیریت امور ناشران ۴۲۳۶۵۴۲۰
مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۴۲۳۶۵۲۷۰
مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۰۵
مدیریت تسویه وجوه معاملات کالایی ۴۲۳۶۵۳۲۶
کارگروه‌ها سایت شماره تماس
پشتیبانی سامانه سجام
پشتیبانی درگاه یکپارچه ذی نفعان بازار سرمایه
۶۴۶۱
مرکز تماس سمات ۴۲۳۶۵۱۰۰
دبیرخانه ۴۲۳۶۵۲۰۰
نت کلیر
CSDI Data
۴۲۳۶۵۴۶۰
تسویه وجوه معاملات بورس انرژی ایران ۴۲۳۶۵۳۶۵
تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۵۸
اعتبار، تضامین و سلف ۴۲۳۶۵۳۶۴
اوراق مشتقه ۴۲۳۶۵۳۳۹
توزیع سود اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۷۶۰
اصلاح مشخصات ۴۲۳۶۵۳۶۱
رفع ممنوع المعامله S و توثیق سهام اعضای هیات مدیره ۴۲۳۶۵۳۶۳
توقیف اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۹۷
فروش و رفع توقیف اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۹۳
توثیق اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۷۷
انتقال سهام متوفی ۴۲۳۶۵۲۹۴
تایید وکالتنامه ۴۲۳۶۵۲۹۶