برگزاری مجامع شرکت ها

برگزارى مجامع شركت هاي پذيرفته شده در بورس و انجام كليه امور مربوط به آن عبارت است از :

  1. صدور اطلاعيه برگزارى مجامع عمومى شركت ها
  2. صدور و ارسال دعوتنامه شركت در مجمع براي سهامداران
  3. صدور برگ رأى در صورت لزوم
  4. اعلام و اطلاع رسانى مصوبات مجمع
  5. انجام امور مربوط به رأى گيرى٬ شمارش آراء و اعلام نتايج آن در صورت لزوم

علاوه بر موارد ذكر شده فوق تعيين زمان و مكان برگزارى مجامع تابع قرارداد في مابين مى باشد