خبرها

عنوان خبرعنوان خبر

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آذر ماه گذشته 19 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آبان ماه گذشته 20 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در مهر ماه گذشته 36 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در شهریور ماه گذشته ۲9 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته ۲۲ کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۶/۰۱/۱۶

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در اسفند ماه گذشته 10 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است .

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 25 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص دادند.

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۵/۱۰/۱۵

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 27 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که دزفولی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 15 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند ۱۳۹۵/۰۸/۲۹

جدیدترین آمارها نشان می دهد که در ماه گذشته 25 کد سهامداری برای نوزادان در کشور صادر شده است که تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری را در این مدت به خود اختصاص داده اند.