خبرها

عنوان خبرعنوان خبر

درج نماد شرکت داروسازی شهید قاضی در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۵/۰۵/۱۸

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت داروسازی شهید قاضی در سامانه پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت در آستانه عرضه کشتیرانی والفجر در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج نماد شرکت کشتیرانی والفجر در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت ساینا در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۴/۰۶/۰۹

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت بهداشتی ساینا با نماد "ذساینا"در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت سرمایه گذاری پویا در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۵/۱۰/۰۷

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری پویا در سامانه پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن استان اردبیل در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج نماد شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن استان اردبیل در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت سرمایه گذاری جامی در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری جامی در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۴/۱۱/۰۷

مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی از درج نماد شرکت سرمایه گذاری سبحان در سامانه جدید پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت سرمایه گذاری شفا دارودرسامانه پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در سامانه پس از معاملات خبر داد.

درج نماد شرکت عطرین نخ قم در سامانه پس از معاملات ۱۳۹۶/۰۳/۲۲

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت عطرین نخ قم سامانه پس از معاملات خبر داد.