۱۳۹۸/۱۲/۲۰

تامین مالی ۳۰۰ میلیارد ریالی شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن با صکوک اجاره

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام) را به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال صادر کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (سهامی عام) را به ارزش 300 میلیارد ریال صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، دارایی مبنای انتشار این اوراق 80 عدد واگن می باشد که توسط نهاد واسط از شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن خریداری شده و سپس بصورت اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می شود.

این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 18 درصد می باشد که این اجاره بها هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می گردد. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی شهریور دوم (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن در صورت دریافت مجوز انتشار، از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.

ضامن این اوراق بانک مسکن بوده و بازارگردان و متعهد پذیره نویس آن شرکت تامین سرمایه بانک مسکن و عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری بانک مسکن است.