فرم های سمات

عنواننام واحد
امور عملیات سهامداران
واحد امور ناشران
امور حقوقی
واحد تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا
واحد تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا
سایر
واحد تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار و بورس کالا
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
سایر