بروزرسانی زیرساخت های شبکه ای شرکت سپرده گذاری مرکزی

۱۳۹۷/۰۳/۰۹

به علت بروزرسانی زیرساخت های شبکه ای، سامانه های این شرکت از ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 11/3/1397 به مدت 6 ساعت در دسترس نخواهد بود.