اطلاعیه مربوط به سرمایه گذاران خارجی بورس انرژی

۱۳۹۲/۱۱/۰۵

دريافت كد معاملاتي جهت خريد و فروش كالا در بورس انرژي (براي اشخاص ايراني داراي سرمايه با منشاء خارجي

"اطلاعيه"

"كليه شركت هاي كارگزاري داراي مجوز فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار"

به اطلاع مي رساند هر شخص خارجي و يا هر شخص ايراني داراي سرمايه با منشاء خارجي كه متقاضي دريافت كد معاملاتي جهت خريد و فروش كالا در بورس انرژي مي باشد، ضروري است مدارك زير را از طريق يكي از شركت هاي كارگزاري داراي مجوز فعاليت از سازمان بورس و اوراق بهادار به شركت سپرده گذاري مركزي ارسال نمايد.

1. فرم تقاضاي دريافت كد معاملاتي جهت خريد و فروش كالا در بورس انرژي. (پيوست

1.2در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد:

1.2لف- اشخاص حقیقی ایرانی که سرمایه آنها منشاء خارجی دارد: اصل و تصوير شناسنامه يا گذرنامه و كارت ملي.

1.2ب- اشخاص حقیقی خارجی: اصل و تصوير گذرنامه.

2.2 در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد:

2.2الف- اشخاص حقوقي ايراني كه سرمايه آنها منشاء خارجي دارد: روزنامه رسمي تاسيس، روزنامه رسمي آخرين تغييرات معرف صاحبان امضاي مجاز.

2.2ب- اشخاص حقوقي خارجي : اصل و تصوير اساسنامه يا مدارك مشابه، مدرك تاسيس و مدرك نشان دهنده مشخصات و حدود اختيارات صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي.

v     مدارك موضوع اين ماده بايد به زبان فارسي يا انگليسي ارائه شود. در صورتي كه اصل مدارك فوق الذکر به زبان ديگري باشد، ارائه ترجمه آن به زبان فارسي يا انگليسي كافي است؛ مشروط به اينكه ترجمه مذكور توسط مراجع رسمي ترجمه اسناد در ايران، كشور محل اقامت متقاضي يا كشور محل صدور مدرك تاييد شده باشد.

v     شركت كارگزاري موظف است تصوير مدارك فوق الذكر را با اصل آن ها مطابقت داده و در صورت تطابق، با درج عبارت " برابر اصل است " امضاء نمايد و فرم تقاضاي دريافت كد معاملاتي را به همراه تصوير برابر اصل شده مدارك به منظور اخذ كد معاملاتي به شركت سپرده گذاري مركزي ارسال كند.

v     در صورتي كه تصوير مدارك ياد شده، توسط مراجع ذيصلاح زير برابر اصلاح شده باشد، ارائه اصل مدارك به كارگزاري و برابر اصل نمودن تصوير آن توسط كارگزاري ضروري نيست:

الف) دفترخانه اسناد رسمي داراي مجوز از قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران

ب) سفارتخانه يا كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت متقاضي

ج) مراجع صالحي كه در كشور محل اقامت متقاضي يا محل صدور مدرك براي اين امر تعيين شده اند.

v     شركت كارگزاري موظف است در هنگام ارسال مدارك كليه ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشويي از جمله مفاد دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه را رعايت نمايد.

v     كارگزاران محترم توجه نمايند رويه اعلام شده صرفاً جهت اخذ كد معاملاتي به منظور خريد و فروش كالا در بورس انرژي بوده و در صورت انجام معاملات اوراق بهادار در بورس انرژي، اخذ كد معاملاتي مستلزم رعايت مفاد " دستورالعمل اجرايي آئين نامه سرمايه گذار خارجي در بورس ها و بازار هاي خارج از بورس " مصوب 11/7/90 شوراي عالي بورس، از جمله اخذ " مجوز معامله اوراق بهادار" از سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.

محمد صادق دبيري