آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران جهت انجام پروژه های نرم افزاری (نوبت اول )

۱۳۹۴/۱۱/۱۹

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) در نظر دارد جهت برون سپاری پروژه‌های نرم افزاری مورد نیاز خود اقدام به ارزیابی پیمانکاران نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط حقوقی که حداقل دارای گواهی رتبه بندی 1 تا 5 مورد تایید شورای عالی انفورماتیک کشو هستند، دعوت بعمل می آید نسبت به دریافت و تکمیل مدارک و فرم های مربوطه اقدام کرده و پس از تکمیل به نشانه پستی ict@csdiran.com  ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که شرکت در قبول یا رد کلیه پیشنهادات مختار بوده و به درخواست های خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای مشاهده و دریافت فایل اینجا کلیک نمایید.