لیست سودهای در حال پرداخت (اوراق_سهام) توسط سمات

۱۳۹۴/۱۱/۰۴

رديف اوراق نرخ اوراق تاريخ پذيره نويسي تاریخ سررسید نماد سرسيد هاي پرداخت سود (روز-ماه)
1 اوراق اجاره شركت پترو اميد آسيا 20% 1393/10/20 1397/10/20 ذصاميا 1/20       4/20    7/20   10/20
2 اوراق اجاره شركت توليدات پتروشيمي قائد بصير 20% 1393/02/28 1397/02/28 ذصبصير   2/28    5/28    8/28     11/28   
3 اوراق اجاره شركت خدمات ارتباطي رايتل 20% 1392/10/22 1396/10/22 ذصايتل 22 هرماه  
4 اوراق اجاره شركت خدمات ارتباطي رايتل 22% 1393/12/18 1397/12/18 ذصايتل2  3/18     6/18     9/18     12/18
5 اوراق اجاره شركت دانا پتروريگ كيش 20% 1392/12/24 1396/12/24 ذصدانا 3/24    6/24    9/24    12/24
6 اوراق اجاره شركت دانا پتروريگ كيش 21% 1394/10/19 1398/10/19 ذصدانا98 1/19     4/19    7/19    10/19
7 اوراق اجاره شركت فولاد كاوه جنوب كيش 20% 1393/06/31 1397/06/31 صكاوه706 در دوره هاي فصلي متغير ميباشد -
  10/01   6/31   3/31    01/02
8 اوراق اجاره شركت گروه صنعتي بوتان 20% 1393/04/04 1397/04/04 ذصبوتا 1/4        4/4       7/4      10/4 
9 اوراق اجاره شركت ليزينگ رايان سايپا 20% 1392/01/28 1396/01/28 ذصايان1 1/28     4/28    7/28   10/28
10 اوراق اجاره شركت مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد 20% 1393/05/28 1397/05/28 ذصكاشي  2/28    5/28    8/28    11/28   
11 اوراق اجاره شركت مخابرات ايران 21% 1394/04/22 1398/04/22 ذصخابر 1/22       4/22    7/22  10/22
12 اوراق اجاره شركت مديريت پروژ هاي نيروگاهي مپنا 20% 1392/07/29 1396/07/29 ذصمپنا2 1/29    4/29    7/29    10/29
13 اوراق اجاره شركت معدني و صنعتي چادرملو 20% 1392/07/09 1396/07/09 ذصچاد 1/9        4/9       7/9      10/9
14 اوراق اجاره شركت نفت پارس 20% 1392/02/07 1396/02/07 ذصپارس 2/7       5/7       8/7      11/7
15 اوراق اجاره شركت واسپاري سپهر صادرات 20% 1392/09/12 1395/03/12 ذسپهر 3/12    6/12    9/12    12/12
16 اوراق اجاره گروه سرمايه گذاري مسكن 20% 1391/03/17 1395/03/17 ذصسكن  3/17    6/17    9/17    12/17
17 اوراق اجاره ليزينگ جامع سينا 20% 1391/03/27 1395/03/27 ذصينا1 3/27    6/27    9/27    12/27
18 اوراق اجاره مديريت پروژ هاي نيروگاهي مپنا 20% 1391/03/28 1395/03/28 ذصمپنا 3/28    6/28    9/28    12/28
19 اوراق سفارش ساخت استصناع (شركت صنعتي معدني توسعه ملي) 23% 13940/09/02 1397/09/02 صملي9709  3/2        6/2       9/2     12/2
20 اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري خاص ليزينگ رايان سايپا 22% 1392/12/24 1395/12/24 رايان512  3/24    6/24    9/24    12/24
21 اوراق مرابحه شركت بنا گستر كرانه 21% 1394/03/25 1396/03/25 صگستر963 3/25    6/25    9/25    12/25
22 اوراق مرابحه شركت توليدي موتور گيربكس واكسل سايپا  20% 1393/10/22 1395/10/22 ذصمگا 1/22       4/22    7/22   10/22
23 اوراق مرابحه شركت گلوگوزان 20% 1392/12/24 1394/12/24 ذصگلوكز 3/24    6/24    9/24    12/24
24 اوراق مشاركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 20% 1393/01/23 1397/01/23 ذپرشيا 1/23       4/23    7/23  10/23
25 اوراق مشاركت شركت اتومبيل  سايپا 20% 1391/05/22 1395/05/22 مساپا955     2/22    5/22    8/22      11/22   
26 اوراق مشاركت شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 20% 1392/02/14 1396/02/14 ذومدكو1 14 هرماه  
27 اوراق مشاركت شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 20% 1393/01/25 1397/01/25 ذومدكو2 25 هرماه  
28 اوراق مشاركت شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت 21% 1394/10/30 1398/10/30 منفت9810  1/30     4/30    7/30    10/30  
29 اوراق مشاركت شركت سيمان كردستان 22% 1394/02/19 1398/02/19 ذسكرد98   2/19    5/19    8/19      11/19  
30 اوراق مشاركت شركت لابراتورهاي سينادارو 20% 1392/04/29 1396/04/29 مسينا964  1/29     4/29    7/29    10/29  
31 اوراق مشاركت شركت ليزينگ رايان سايپا 22% 1393/12/25 1398/12/25 ذرايان  3/25    6/25     9/25     12/25
32 اوراق مشاركت شهرداري اصفهان(مصفها712) 21% 1394/06/31 1397/12/29 مصفها712 3/31    6/31    9/30    12/30
33 اوراق مشاركت شهرداري دزفول 20% 1391/12/27 1395/12/27 ذزفول1 3/27    6/27    9/27    12/27
34 اوراق مشاركت شهرداري سبزوار 21% 1394/05/12 1397/11/12 مسبز9711 2/12    5/12    8/12    11/12  
35 اوراق مشاركت شهرداري سقز 20% 1390/12/22 1394/12/22 ذگولان 3/22    6/22    9/22    12/22
36 اوراق مشاركت شهرداري شيراز 20% 1391/12/22  1395/12/22 ذمراز1 3/22    6/22    9/22    12/22
37 اوراق مشاركت شهرداري شيراز 20% 1392/12/27  1396/12/27 ذمراز2 3/27    6/27    9/27    12/27
38 اوراق مشاركت شهرداري شيراز 20% 1390/12/13 1394/12/13 مشير9412  3/13     6/13    9/13   12/13
39 اوراق مشاركت شهرداري شيراز 20% 1392/12/18 1396/12/18 مشير612 3/18    6/18    9/18    12/18
40 اوراق مشاركت شهرداري شيراز 21% 1394/05/03 1397/11/03 مشير9711    2/3       5/3       8/3       11/3    
41 اوراق مشاركت شهرداري قم(آرمان) 21% 1394/04/14 1397/10/14 ذقم971 1/14    4/14    7/14    10/14
42 اوراق مشاركت شهرداري قم(سپهر) 21% 1394/04/14 1397/10/14 ذقم972 1/14    4/14    7/14    10/14
43 اوراق مشاركت شهرداري قم(لوتوس پارسيان) 21% 1394/04/14 1397/10/14 ذقم973 1/14    4/14    7/14    10/14
44 اوراق مشاركت شهرداري كرج 21% 1394/05/31 1397/11/30 ذكرج97      2/31     5/31    8/30     11/30    
45 اوراق مشاركت شهرداري مشهد 20% 1392/12/27 1396/12/27 ذمشهد961 3/27    6/27    9/27     12/27
46 اوراق مشاركت شهرداري مشهد1394(ارگ هومن) 21% 1394/04/21 1397/10/21 ذمشهد972 1/21       4/21    7/21  10/21
47 اوراق مشاركت شهرداري مشهد1394(ارمان) 21% 1394/04/21 1397/10/21 ذمشهد971 1/21       4/21    7/21  10/21
48 اوراق مشاركت شهرداري مشهد1394(لوتوس پارسيان) 21% 1394/04/21 1397/10/21 ذمشهد973 1/21       4/21    7/21  10/21
49 اوراق مشاركت عمران و نوسازي مجد مشهد 20% 1391/06/15 1395/06/15 ذمجد2 3/15    6/15    9/15    12/15
50 اوراق مشاركت قطار شهري تبريز 22% 1393/12/18 1397/12/18 ذتبريز97  3/18     6/18     9/18     12/18
51 اوراق مشاركت گل گهر 20% 1393/02/16 1396/02/16 ذگلگهر1    2/16    5/16     8/16       11/16  
52 اوراق مشاركت نارنجستان 20%  1390/05/05 1395/05/05 ذنارنج         2/5        5/5        8/5        11/5