کارا - درگاه الکترونیکی کارگزاران

کارگزاران محترم خواهشمند است درخواست های تغییرات خود را در قالب فرم درخواست تغییر دسترسی به سامانه کارا برای ما بفرستید.

معرفی سامانه کارا

از آنجاییکه کارگزاران یکی از ذینفعان اصلی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند و در راستای تجمیع و تسهیل ارائه خدمات به کارگزاران، درگاه الکترونیکی کارا تهیه گردیده است تا این شرکت ها کلیه خدمات خود را از یک نقطه دریافت کنند. این سامانه مجهز به گواهی دیجیتال بازار سرمایه است، این امر باعث می شود تا صحت تبادل اطلاعات میان شرکت سپرده گذاری و کارگزاران با اعتبار و اطمینان بیشتری انجام و به تدریج مکاتبات فیزیکی و مراجعات حضوری حذف گردد.

معرفی بخش استعلام ثبت احوال

با استفاده از بخش استعلام ثبت احوال سامانه کارا، کارگزاران محترم می توانند با شماره ملی مشتریان اطلاعات هویتی مشتریان خود را به همراه عکس کارت ملی و وضعیت حیات ایشان را از سازمان ثبت احوال استعلام نمایند.
احراز هویت و استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به کارگزاران این امکان را می دهد که مشتریان خود را شناسایی نمایند و از سوء استفاده از مال غیر جلوگیری نمایند.

معرفی ورود به سامانه و چند امکان پایه

مجموعه خدماتی که به کارگزاران در کارا ارائه می گردد در قالب پنج گروه زیر می گنجد:


  • فرآیندهای مربوط به کارگزاران
  • استعلام ها
  • جمع آوری اطلاعات سرمایه گذاران
  • ارائه گزارش ها
  • تعامل و مکاتبات