اطلاعات شماره های تماس

مدیریت ها شماره تماس
مدیرعامل ۴۲۳۶۵۷۰۰
قائم مقام ۴۲۳۶۵۵۰۰
مدیریت حقوقی ۴۲۳۶۵۲۷۵
مدیریت مالی ۴۲۳۶۵۵۲۰
مدیریت تسویه اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۰۵
مدیریت تسویه کالایی ۴۲۳۶۵۳۲۶
مدیریت ناشران ۴۲۳۶۵۴۲۰
حسابرسی داخلی ۴۲۳۶۵۵۰۷
روابط عمومی ۴۲۳۶۵۷۳۸
روابط بین الملل ۴۲۳۶۵۷۳۲
برنامه ریزی و توسعه ۴۲۳۶۵۷۴۰
اداری ۴۲۳۶۵۲۷۰
معاونت عملیات ۴۲۳۶۵۳۱۰
گروه‌ها شماره تماس
مرکز تماس سمات ۴۲۳۶۵۱۰۰
تسویه معاملات بورس انرژی ایران ۴۲۳۶۵۳۶۵
نت کلیر ۴۲۳۶۵۴۶۰
توزیع سود اوراق ۴۲۳۶۵۷۶۰
دبیرخانه ۴۲۳۶۵۲۰۰
اصلاح مشخصات ۴۲۳۶۵۳۶۱
رفع ممنوع المعامله S و توثیق سهام اعضای هیات مدیره ۴۲۳۶۵۳۶۳
سامانه سجام ۶۴۶۱
اعتبار، تضامین و سلف ۴۲۳۶۵۳۶۴
تسویه اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۵۸
اوراق مشتقه ۴۲۳۶۵۳۳۹