اطلاعات شماره های تماس

مدیریت ها شماره تماس
مدیرعامل ۴۲۳۶۵۷۰۰
قائم مقام ۴۲۳۶۵۵۰۰
معاونت عملیات ۴۲۳۶۵۳۱۰
مدیریت روابط عمومی ۴۲۳۶۵۷۳۸
مدیریت روابط بین الملل ۴۲۳۶۵۷۳۲
مدیریت حسابرسی داخلی ۴۲۳۶۵۲۷۰
مدیریت برنامه ریزی و توسعه ۴۲۳۶۵۷۴۰
مدیریت حقوقی ۴۲۳۶۵۲۷۵
مدیریت مالی ۴۲۳۶۵۵۲۰
مدیریت امور ناشران ۴۲۳۶۵۴۲۰
مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۴۲۳۶۵۲۷۰
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۲۳۶۵۷۱۲
مدیریت تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۰۵
مدیریت تسویه وجوه معاملات کالایی ۴۲۳۶۵۳۲۶
گروه‌ها شماره تماس
پشتیبانی سامانه سجام ۶۴۶۱
مرکز تماس سمات ۴۲۳۶۵۱۰۰
دبیرخانه ۴۲۳۶۵۲۰۰
پشتیبانی سامانه های سمات ۴۲۳۶۵۴۰۷
نت کلیر ۴۲۳۶۵۴۶۰
تسویه معاملات بورس انرژی ایران ۴۲۳۶۵۳۶۵
تسویه وجوه معاملات اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۳۵۸
اعتبار، تضامین و سلف ۴۲۳۶۵۳۶۴
اوراق مشتقه ۴۲۳۶۵۳۳۹
توزیع سود اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۷۶۰
اصلاح مشخصات ۴۲۳۶۵۳۶۱
رفع ممنوع المعامله S و توثیق سهام اعضای هیات مدیره ۴۲۳۶۵۳۶۳
توقیف اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۹۷
فروش و رفع توقیف اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۹۳
توثیق اوراق بهادار ۴۲۳۶۵۲۷۷
انتقال سهام متوفی ۴۲۳۶۵۲۹۴
تایید وکالتنامه ۴۲۳۶۵۲۹۶