اطلاعات شماره های تماس

مدیریت ها شماره تماس
مدیرعامل ۴۲۳۶۵۷۰۰
قائم مقام ۴۲۳۶۵۵۰۰
مدیریت حقوقی ۴۲۳۶۵۲۷۵
مدیریت مالی ۴۲۳۶۵۵۲۰
مدیریت تسویه ۴۲۳۶۵۳۰۵
مدیریت ناشران ۴۲۳۶۵۴۲۰
حسابرسی داخلی ۴۲۳۶۵۵۰۷
روابط عمومی ۴۲۳۶۵۷۳۸
روابط بین الملل ۴۲۳۶۵۷۳۲
برنامه ریزی و توسعه ۴۲۳۶۵۷۴۰
اداری ۴۲۳۶۵۲۷۰
معاونت عملیات ۴۲۳۶۵۳۱۰
گروه‌ها شماره تماس
بورس انرژی ۴۲۳۶۵۵۶۰
نت کلیر ۴۲۳۶۵۴۶۰
توزیع سود اوراق ۴۲۳۶۵۷۶۰
دفاتر پیشخوان ۴۲۳۶۵۳۶۰
دبیرخانه ۴۲۳۶۵۲۰۰
اصلاح مشخصات ۴۲۳۶۵۳۶۱
امور سهامداری ۴۲۳۶۵۳۶۳
سامانه سجام ۶۴۶۱