۱۳۹۶/۰۷/۱۴

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان شهریور سال ۹۶ معرفی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان  شهریور سال ۹۶ معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 239 هزار و 776 سهامدار درپایان شهریور 96 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 144 هزار و 176 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 123 هزار و474 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا ، شرکت داده گستر عصر نوین ، بانک انصار، توسعه صنایع بهشر  و سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  483 هزار و 543 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 792 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 58 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

لازم به ذکر است، این تعداد سهامدار بورسی و فرابورسی بدون در نظر گرفتن سهام وثیقه گروهی (کارکنان) است.