۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۳ هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از 13 هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله درتیرماه امسال به رقم 13 هزارو 35 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 26 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5363 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله  صندوق امین 1359 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر  با 1113 میلیارد ریال، توسعه 1006 میلیارد ریال، صندوق کیان با 842 میلیارد ریال و صندوق آرمان آتی کوثر با 635میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.


ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله ETFدر پایان تیر  ماه 1396
نماد نام صندوق ارزش صندوق
0
ذژاعتماد صندوق س .اعتمادآفرين پارسيان -د 5,363,263,669,960
امين يكم صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت 1,359,024,757,300
پارند صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,113,795,547,200
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام 1,006,100,000,000
كيان صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان 842,612,270,740
ذژآكورد صندوق س .آرمان آتي كوثر-د 635,675,217,078
ذژنسيم صندوق س .نسيم -ز 334,983,200,000
نگين صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري 289,710,000,000
ذژصغرب صندوق س .مسكن شمال غرب -ز 267,555,289,800
صنوين صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ 228,091,600,772
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون 184,449,200,000
گژطـلا صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طـلاي لوتوس 168,000,450,000
ذژرويش صندوق س ETFجسورانه رويش لوتوس %30(پرداخت شده ) 160,125,000,000
كاردان صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام 143,669,768,550
ذژآسام صندوق س .آرمان سپهرآيندگان -م 120,385,207,260
ذژآساس صندوق س .آسمان آرماني سهام -س 115,258,565,600
فيروزه صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام 112,374,720,276
ذژاطلس صندوق س .توسعه اندوخته آينده -س 105,496,290,540
ذژالماس صندوق س .امين تدبيرگران فردا-س 77,268,589,560
ذژآتيمس صندوق س .آرمان آتيه درخشان مس -س 74,518,580,941
ذژثروتم صندوق س .ثروت آفرين پارسيان -م 70,515,750,000
ذژسخنم صندوق س .سپهرخبرگان نفت -م 66,717,522,390
ذژآگاس صندوق س .هستي بخش آگاه -س 66,080,000,000
ذژصايند صندوق Eس .گنجينه آينده روشن -د 55,211,092,700
ذژكاريس صندوق س .سپهركاريزما-س 53,520,662,740
ذژآتي 1 صندوق .س ETF.جسورانه يكم آرمان آتي %20تاديه 20,700,000,000