۱۳۹۶/۰۴/۲۷

افزایش بیش از ۴۵۰ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 458 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله درخرداد ماه امسال با رشدی458 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 13 هزارو 458 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 26 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5445 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله  صندوق توسعه یکم 1292 میلیارد ریال، صندوق امین با 1269 میلیارد ریال، پایدار سپهر 1113 میلیارد ریال، صندوق کیان با 918 میلیارد ریال و صندوق آرمان آتی کوثر با 742 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله ETFدر پایان خرداد ماه 1396

نماد

نام صندوق

ارزش صندوق

ذژاعتماد

صندوق س .اعتمادآفرين پارسيان -د

ريال 5,445,256,929,400

سپاس

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

ريال 1,292,900,000,000

امين يكم

صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت

ريال 1,269,396,749,060

پارند

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

ريال 1,113,905,933,280

كيان

صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان

ريال 918,133,043,316

ذژآكورد

صندوق س .آرمان آتي كوثر-د

ريال 742,765,152,300

ذژنسيم

صندوق س .نسيم -ز

ريال 334,983,200,000

نگين

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري

ريال 283,446,000,000

ذژصغرب

صندوق س .مسكن شمال غرب -ز

ريال 267,555,289,800

صنوين

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

ريال 223,634,569,228

نارون

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون

ريال 184,449,200,000

گژطلا

صندوق سرمایه گزاری پشتوانه طلای لوتوس

ريال 168,000,450,000

ذژرويش

صندوق س ETFجسورانه رويش لوتوس %30(پرداخت شده )

ريال 152,500,000,000

كاردان

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

ريال 143,669,768,550

ذژآسام

صندوق س .آرمان سپهرآيندگان -م

ريال 118,238,358,690

ذژآساس

صندوق س .آسمان آرماني سهام -س

ريال 109,775,391,120

فيروزه

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

ريال 108,690,138,632

ذژاطلس

صندوق س .توسعه اندوخته آينده -س

ريال 103,294,551,312

ذژالماس

صندوق س .امين تدبيرگران فردا-س

ريال 74,811,347,970

ذژآتيمس

صندوق س .آرمان آتيه درخشان مس -س

ريال 71,790,106,308

ذژثروتم

صندوق س .ثروت آفرين پارسيان -م

ريال 69,148,020,000

ذژسخنم

صندوق س .سپهرخبرگان نفت -م

ريال 66,717,522,390

ذژآگاس

صندوق س .هستي بخش آگاه -س

ريال 64,420,000,000

ذژصايند

صندوق Eس .گنجينه آينده روشن -د

ريال 57,175,455,300

ذژكاريس

صندوق س .سپهركاريزما-س

ريال 52,923,379,495

ذژآتي 1

صندوق .س ETF.جسورانه يكم آرمان آتي %20تاديه

ريال 20,700,000,000