۱۳۹۶/۰۳/۲۸

افزایش ۱۲۰ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 120 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله دراردیبهشت ماه امسال با رشدی120 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 13 هزار میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 25 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5249 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله  صندوق توسعه یکم 1292،پایدار سپهر 1113 میلیارد ریال، صندوق امین با 1093 ملیارد ریال، آرمان آتی کوثر879، صندوق کیان با 865 میلیارد ریال و نسیم با 334 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله ETFدر پایان اردیبهشت ماه 1396
نماد نام صندوق ارزش صندوق
ذژاعتماد صندوق س .اعتمادآفرين پارسيان -د 5,249,087,682,100
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام 1,292,900,000,000
پارند صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,113,464,388,960
امين يكم صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت 1,093,162,262,965
ذژآكورد صندوق س .آرمان آتي كوثر-د 879,166,227,942
كيان صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان 865,156,946,270
ذژنسيم صندوق س .نسيم -ز 334,983,200,000
نگين صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري 275,319,000,000
ذژصغرب صندوق س .مسكن شمال غرب -ز 263,581,389,000
صنوين صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ 229,627,469,750
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون 175,000,800,000
ذژرويش صندوق س ETFجسورانه رويش لوتوس %30(پرداخت شده ) 160,120,000,000
كاردان صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام 141,488,259,935
ذژآسام صندوق س .آرمان سپهرآيندگان -م 120,996,026,100
ذژآساس صندوق س .آسمان آرماني سهام -س 112,337,012,400
فيروزه صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام 111,722,137,696
ذژاطلس صندوق س .توسعه اندوخته آينده -س 106,512,961,440
ذژالماس صندوق س .امين تدبيرگران فردا-س 75,735,163,270
ذژآتيمس صندوق س .آرمان آتيه درخشان مس -س 71,790,106,308
ذژثروتم صندوق س .ثروت آفرين پارسيان -م 69,338,400,000
ذژسخنم صندوق س .سپهرخبرگان نفت -م 66,717,522,390
ذژآگاس صندوق س .هستي بخش آگاه -س 64,420,000,000
ذژصايند صندوق Eس .گنجينه آينده روشن -د 56,449,706,040
ذژكاريس صندوق س .سپهركاريزما-س 55,572,866,710
ذژآتي 1 صندوق .س ETF.جسورانه يكم آرمان آتي %20تاديه 20,400,000,000