۱۳۹۶/۰۲/۱۴

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان فروردین سال ۹۶ معرفی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان فروردین سال 96 معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 240 هزار و 513 سهامدار درپایان فروردین 96 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 148 هزار و 404 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 124 هزار و905 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  483 هزار و 512 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 703 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 74 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

فهرست بیست شرکت بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان فروردین  ماه 1396

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

240,513

خودرو

ايران خودرو

148,404

كروي

توسعه معادن روي ايران

124,905

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

123,778

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

115,054

خساپا

سايپا

106,096

وانصار

بانك انصار

91,625

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

86,215

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

83,794

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

82,325

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

82,012

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

78,720

وپارس

بانك پارسيان

75,392

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

69,028

ستران

سيمان تهران

64,972

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

59,006

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

57,172

وپاسار

بانك پاسارگاد

56,405

وسپه

سرمايه گذاري سپه

52,775

وبملت

بانك ملت

50,377

 

فهرست بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان فروردین  ماه 1396

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

ذوكوثر

اعتباري كوثرمركزي (سهامي عام )

483,512

ذسمايه

بانك سرمايه

302,703

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

181,074

ذومهر

بانك مهراقتصاد

176,848

ذوقوام

بانك قوامين

167,216

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

125,077

ذكورزي

سرمايه گذاري كشاورزي ايران

111,779

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

100,615

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

92,777

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,570

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

71,002

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

59,513

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,234

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,652

ذوشهر

بانك شهر

48,102

ذواحيا

مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان

42,431

ذسبزوا

سيمان لارسبزوار

40,303

ذثاصفا

ساختمان اصفهان

38,815

ذوكادو

تكادو

38,180

ذسخرم

سيمان خرم آباد

35,883