۱۳۹۶/۰۱/۳۰

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در سال ۹۵ معرفی کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان اسفندماه سال 95 معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 240 هزار و 657 سهامدار درپایان اسفندماه 95 در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 149 هزار و 437 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 125 هزار و92 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت، سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  483 هزار و 517 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 673 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 75 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

فهرست بیست شرکت بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان اسفند ماه 1395

 

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

 

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

240,657

 

خودرو

ايران خودرو

149,437

 

كروي

توسعه معادن روي ايران

125,092

 

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

123,815

 

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

115,058

 

خساپا

سايپا

106,488

 

وانصار

بانك انصار

91,914

 

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

85,897

 

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

84,016

 

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

82,315

 

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

82,205

 

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

78,770

 

وپارس

بانك پارسيان

75,381

 

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

69,025

 

ستران

سيمان تهران

64,947

 

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

58,710

 

وپاسار

بانك پاسارگاد

56,394

 

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

56,198

 

وسپه

سرمايه گذاري سپه

52,804

 

وبملت

بانك ملت

51,269

 

فهرست بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان اسفند ماه 1395

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

ذوكوثر

اعتباري كوثرمركزي (سهامي عام )

483,517

ذسمايه

بانك سرمايه

302,673

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

181,075

ذومهر

بانك مهراقتصاد

176,911

ذوقوام

بانك قوامين

167,179

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

125,246

ذكورزي

سرمايه گذاري كشاورزي ايران

111,779

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

101,233

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

92,827

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,217

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

71,011

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

59,312

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,168

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,706

ذوشهر

بانك شهر

48,102

ذواحيا

مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان

42,044

ذسبزوا

سيمان لارسبزوار

40,439

ذثاصفا

ساختمان اصفهان

38,833

ذوكادو

تكادو

38,173

ذسخرم

سيمان خرم آباد

35,884