۱۳۹۵/۱۲/۰۹

افزایش ۱۲۹ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۱۲۹ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله دربهمن ماه امسال با رشدی129 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 12 هزار  و 623 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 23 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5143 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با  1293 میلیارد ریال،آرمان آتی کوثر1181، صندوق پایدار سپهر 1107 میلیارد ریال، صندوق امین با 996 ملیارد ریال، صندوق کیان با 459 میلیارد ریال و سپهر اندیشه نوین با 348 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله ETF در پایان بهمن ماه 1395 
نماد نام صندوق ارزش صندوق 
ذژاعتماد صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان 5,143,011,084,600
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام 1,293,000,000,000
ذژآكورد صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله 1,181,272,030,510
پارند صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,107,139,078,080
امين يكم صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت 996,184,710,950
كيان صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان 459,434,553,004
صنوين صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ 348,689,399,903
ذژنسيم صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم 335,012,800,000
نگين صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري 270,000,000,000
ذژصغرب صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب 247,727,180,600
ذژآسام صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ 151,122,893,430
كاردان صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام 140,700,851,500
ذژاطلس صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام 135,387,569,040
ذژآساس صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام 115,955,299,920
فيروزه صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام 115,346,480,948
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون 110,176,500,000
ذژصايند صندوق ETFگنجينه آينده روشن 77,153,472,540
ذژالماس صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام 74,277,248,150
ذژآتيمس صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس 71,453,706,990
ذژثروتم صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ 69,037,800,000
ذژآگاس صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله ) 67,310,000,000
ذژسخنم صندوق سرمايه گذاري سپهرخبرگان نفت -مختلطـ 62,458,531,200
ذژكاريس صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام 51,764,547,900