۱۳۹۵/۱۱/۲۵

افزایش ۱۴ درصدی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه ۱۴ درصد افزایش یافته است.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه 14 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله دی ماه با رشدی 14 درصدی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 12 هزار و494 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 23 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5121 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با 1293 میلیارد ریال، آرمان آتی کوثر با 1269میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر با 1103 میلیارد ریال، صندوق تامین یکم فردا با 932 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در پایان دی ماه به شرح زیر است:

ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله (EFT) در پایان دی ماه 1395

نماد

نام صندوق

ارزش صندوق

ذژاعتماد

صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان

5,121,935,956,560

سپاس

صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام

1,293,000,000,000

ذژآكورد

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله

1,269,231,933,712

پارند

صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت

1,103,862,637,440

امين يكم

صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت

932,926,720,220

كيان

صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان

365,152,122,862

صنوين

صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ

362,128,522,953

ذژنسيم

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم

335,012,800,000

ذژصغرب

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب

247,727,180,600

نگين

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نگين شهرري

235,140,320,000

ذژآسام

صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ

151,122,893,430

كاردان

صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام

145,218,768,750

ذژاطلس

صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام

133,698,177,908

فيروزه

صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام

114,854,534,080

ذژآساس

صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام

113,701,662,712

نارون

صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون

110,029,500,000

ذژصايند

صندوق ETFگنجينه آينده روشن

76,984,096,600

ذژآتيمس

صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس

70,394,672,100

ذژثروتم

صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ

68,186,100,000

ذژآگاس

صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله )

67,310,000,000

ذژالماس

صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام

63,185,196,690

ذژسخنم

صندوق سرمايه گذاري سپهرخبرگان نفت -مختلطـ

62,458,531,200

ذژكاريس

صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام

50,794,600,750