۱۳۹۵/۱۰/۲۷

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 114 سهامدار درپایان آذر ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 150 هزار و 813 سهامدار و توسعه معادن روی ایران با 125 هزار و 566 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت،سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  484 هزار و 359 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 595 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 058 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان ،صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

فهرست بیست شرکت بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان آذر 1395 

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

وتوصا

سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

241,114

خودرو

ايران خودرو

150,813

كروي

توسعه معادن روي ايران

125,566

وسكاب

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

124,000

ونفت

سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )

116,183

خساپا

سايپا

106,209

وانصار

بانك انصار

92,822

وبشهر

توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )

85,696

وبانك

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

84,419

سفارس

سيمان فارس وخوزستان

81,459

وغدير

سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )

81,364

وآذر

سرمايه گذاري توسعه آذربايجان

78,913

وپارس

بانك پارسيان

75,307

ونيرو

سرمايه گذاري نيرو

69,797

ستران

سيمان تهران

64,815

ومعادن

سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )

57,986

كرماشا

صنايع پتروشيمي كرمانشاه

56,429

وپاسار

بانك پاسارگاد

56,342

وسپه

سرمايه گذاري سپه

53,004

وبملت

بانك ملت

51,910

فهرست بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان آذر 1395 

نماد

نام نماد

تعداد کد سهامداری

ذوكوثر

اعتباري كوثرمركزي (سهامي عام )

484,359

ذسمايه

بانك سرمايه

302,595

ذدي

بانك دي (سهامي عام )

181,058

ذومهر

بانك مهراقتصاد

177,418

ذوقوام

بانك قوامين

165,117

ذكرمان

سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان

125,994

ذكورزي

سرمايه گذاري كشاورزي ايران

111,766

ذحكمت

بانك حكمت ايرانيان

104,151

ذزنجان

صنايع پتروشيمي زنجان

92,933

ذشستان

پتروشيمي گلستان

86,237

ذواحصا

احياءصنايع خراسان

60,261

ذخودكفا

اقتصادي وخودكفايي آزادگان

58,795

ذسخواف

سيمان مجدخواف

54,193

ذسجام

مجتمع سيمان غرب آسيا

48,714

ذوشهر

بانك شهر

48,122

ذواحيا

مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان

42,147

ذسبزوا

سيمان لارسبزوار

40,810

ذثاصفا

ساختمان اصفهان

38,835

ذوكادو

تكادو

37,928

ذسخرم

سيمان خرم آباد

35,594