۱۳۹۵/۱۰/۱۹

افزایش ۱۵ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۱۵ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 15 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در آذر ماه امسال با رشدی15 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 10 هزار  و 895 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 22 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 5046 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله توسعه یکم با  1293 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 1088 میلیارد ریال، صندوق امین با 909 ملیارد ریال، صندوق کیان با 371 میلیارد ریال و سپهر اندیشه نوین با 365 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.

ارزش صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله (etf) در پایان آذر ماه 1395
نماد نام صندوق ارزش صندوق 
ذژاعتماد صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان 5,046,473,401,320
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام 1,293,000,000,000
پارند صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,088,175,436,800
امين يكم صندوق سرمايه گذاري ETFامين يكم فردادرآمدثابت 909,994,850,000
كيان صندوق سرمايه گذاري ETFبادرآمدثابت كيان 371,069,740,000
صنوين صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ 365,891,668,881
ذژنسيم صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم 335,012,800,000
ذژصغرب صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب 245,471,164,000
ذژآسام صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ 155,084,400,780
كاردان صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام 145,218,768,750
ذژاطلس صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام 134,395,199,424
ذژآساس صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام 115,955,299,920
فيروزه صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام 115,918,745,672
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون 108,727,500,000
ذژصايند صندوق ETFگنجينه آينده روشن 76,000,623,400
ذژآتيمس صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس 70,145,487,420
ذژثروتم صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ 68,516,760,000
ذژآگاس صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله ) 68,370,000,000
ذژالماس صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام 66,152,586,060
ذژسخنم صندوق سرمايه گذاري سپهرخبرگان نفت -مختلطـ 62,458,531,200
ذژكاريس صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام 53,142,893,850
ذژآكورد صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله 116,384,042