۱۳۹۵/۰۸/۲۴

بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار معرفی شدند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی سمات، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با 241 هزار و 381 سهامدار درپایان مهر ماه امسال، در صدر بزرگترین شرکت بورسی از نظر تعداد سهامدار ایستاد و ایران خودرو با 149 هزار و 959 سهامدار و توسعه معادن روی ایران   با 125 هزار و 804 سهامدار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین شرکت های سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان، سرمایه گذاری صنعت نفت،سایپا ، بانک انصار ، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی وسیمان فارس وخوزستان در مکان های سوم تا دهم بزرگترین شرکت های بورسی از نظر تعداد سهامدار هستند.

بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری کوثر مرکزی با  482 هزار و 949 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه  با 302هزار و 625 سهامدار و بانک دی با 180 هزار و 974 سهامدار در رده های بعدی قرار گرفتند.

بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان و احیا صنایع خراسان واقتصاد وخودکفایی آزادگان  نیز در مکان های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.فهرست بیست شرکت بزرگ بورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان مهر 1395
نماد نام نماد تعداد کد سهامداری
وتوصا 241,381 سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
خودرو 149,959 ايران خودرو
كروي 125,804 توسعه معادن روي ايران
وسكاب 124,138 سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
ونفت 116,329 سرمايه گذاري صنعت نفت (هلدينگ )
خساپا 106,419 سايپا
وانصار 93,057 بانك انصار
وبشهر 85,487 توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ )
وبانك 84,345 سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سفارس 81,786 سيمان فارس وخوزستان
وغدير 81,471 سرمايه گذاري غدير(هلدينگ )
وآذر 79,010 سرمايه گذاري توسعه آذربايجان
وپارس 75,358 بانك پارسيان
ونيرو 69,336 سرمايه گذاري نيرو
ستران 65,540 سيمان تهران
آپ 64,098 آسان پرداخت پرشين
ومعادن 58,695 سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات (هلدينگ )
وپاسار 56,694 بانك پاسارگاد
كرماشا 56,477 صنايع پتروشيمي كرمانشاه
وسپه 53,231 سرمايه گذاري سپه

فهرست بیست شرکت بزرگ  فرابورسی از منظر تعداد کد سهامداری در پایان مهر ماه 1395
نماد تعداد کد سهامداری نام نماد
ذوكوثر 482,949 اعتباري كوثرمركزي (سهامي عام )
ذسمايه 302,625 بانك سرمايه
ذدي 180,974 بانك دي (سهامي عام )
ذومهر 177,743 بانك مهراقتصاد
ذوقوام 165,301 بانك قوامين
ذكرمان 126,056 سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان
ذحكمت 107,242 بانك حكمت ايرانيان
ذزنجان 93,162 صنايع پتروشيمي زنجان
ذشستان 86,236 پتروشيمي گلستان
ذواحصا 60,276 احياءصنايع خراسان
ذخودكفا 58,817 اقتصادي وخودكفايي آزادگان
ذسخواف 54,228 سيمان مجدخواف
ذسجام 48,725 مجتمع سيمان غرب آسيا
ذوشهر 48,597 بانك شهر
ذواحيا 41,775 مجتمع صنايع ومعادن احياءسپاهان
ذسبزوا 41,005 سيمان لارسبزوار
ذثاصفا 38,852 ساختمان اصفهان
ذوكادو 37,992 تكادو
ذسخرم 35,585 سيمان خرم آباد
ذسباقر 26,479 سيمان باقران