۱۳۹۵/۰۸/۲۲

افزایش ۱۱ میلیارد ریالی ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از ۱۱ میلیارد ریال افزایش یافت.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه بیش از 11 میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سمات، بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در مهر ماه امسال با رشدی11 میلیاردی نسبت به مدت مشابه ماه قبل به رقم 10 هزار 744 میلیارد ریال رسید.

درحال حاضر 20 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال هستند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی معادل 4872 میلیارد ریال بزرگترین صندوق ETF است.

صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر با 1381 میلیارد ریال، توسعه یکم با 1300 میلیارد ریال، صندوق پایدار سپهر 1050 میلیارد ریال، سپهر اندیشه نوین با 364 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 237 میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا ششم بزرگترین صندوق های ETF بازار سرمایه قرار دارند.


ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) در پایان مهر  ماه 1395
نماد نام صندوق ارزش صندوق
ذژاعتماد صندوق سرمايه گذاري ETFاعتمادآفرين پارسيان 4,872,773,555,700
ذژآكورد صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي كوثر-قابل معامله 1,381,713,461,688
سپاس صندوق ETFپاداش سهامداري توسعه يكم -سهام 1,300,000,000,000
پارند صندوق س .پارندپايدارسپهر-)ETF(بادرآمدثابت 1,050,843,870,720
صنوين صندوق سرمايه گذاري سپهرانديشه نوين -مختلطـ 364,406,216,541
ذژنسيم صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان نسيم 315,358,400,000
ذژصغرب صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن شمال غرب 237,771,731,200
ذژآسام صندوق سرمايه گذاري آسام -مختلطـ 154,360,995,090
كاردان صندوق ETFتجارت شاخصي كاردان -سهام 140,700,851,500
ذژاطلس صندوق سرمايه گذاري اطلس -سهام 139,024,201,960
ذژآساس صندوق سرمايه گذاري آساس -سهام 131,742,921,200
فيروزه صندوق ETFشاخص 30شركت بزرگ فيروزه -سهام 113,097,580,980
نارون صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسكن نارون 105,714,000,000
ذژصايند صندوق ETFگنجينه آينده روشن 73,623,896,500
ذژآگاس صندوق سرمايه گذاري هستي بخش آگاه (قابل معامله ) 72,610,000,000
ذژآتيمس صندوق سرمايه گذاري ETFآرمان آتيه درخشان مس 68,208,076,533
ذژثروتم صندوق سرمايه گذاري ثروت آفرين پارسيان -مختلطـ 67,635,000,000
ذژالماس صندوق سرمايه گذاري الماس -سهام 67,445,003,200
ذژسخنم صندوق سرمايه گذاري سپهرخبرگان نفت -مختلطـ 62,138,231,040
ذژكاريس صندوق سرمايه گذاري كاريس -سهام 55,235,937,700